ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására
 
ART-DENTAL Fogászati Kft. (9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 44., adószám: 24146010-1-18, Cg.18-09-111370), mint Szolgáltató és a járóbeteg fogorvosi, fogászati szolgáltatást megrendelő személy, mint Megrendelő (együtt: „Felek”) között. Megrendelő a szolgáltatást igénybe vevő személy. Amennyiben a szolgáltatást cselekvőképtelen (pl. kiskorú) személy veszi igénybe, a Megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője.

I.Szerződés tárgya

 1. Felek közötti szerződés járóbeteg, fogorvosi, fogászati szolgáltatásra („Szolgáltatás”) jön létre. Egyébiránt a weboldalra Látogatókra az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései irányadók. A Szolgáltatások megismerhetőek a Szolgáltató weboldalán (http://www.artdental.hu).
 2. Jelen ÁSZF mellékletét képezi az „Anamnézis lap” elnevezésű adatlap amely tartalmazza a Megrendelő személyes adatait, és egészségi állapotáról a kezeléséhez szükséges mértékben szolgáltatott információkat .
 3. Szolgáltató a fogászati szolgáltatásokat nyilvános árlista alapján nyújtja, írásbeli ajánlatot („Árajánlat”) külön kérésre vagy egyedi esetben ad. Szolgáltató írásbeli ajánlata 90 napig érvényes.
 4. Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyag/ok/ megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF, az Árajánlat, az Általános anamnézis lap, a Műtéti tájékoztató és belegyező nyilatkozat, Műtétet követő tájékoztató adatlapok illetve a Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat szerinti tartalommal határozzák meg. Megrendelő az előzőekben felsorolt valamely nyilatkozat vagy tájékoztató kitöltésével, és aláírásával elfogadja az egyéb iratokban rögzített feltételeket, illetve hozzájárul az adatai kezeléséhez, és nyilatkozik a jelen általános szerződési feltételek elfogadásáról. Az Árajánlat elfogadása esetén pedig megrendeli az abban szereplő fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást/okat/, és az ehhez szükséges anyagot/kat/.

II.Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével végzi tevékenységét, valamint biztosítja a kezelést ellátó fogorvos és Megrendelő által egyeztetett időpontban és gyakorisággal az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat. Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedéllyel, feltételekkel, a tevékenységéhez kapcsolódó és az érdekkörében eljáró személyekre kiterjedő orvosi és asszisztensi felelősségbiztosítási szerződéssel.
 2. Szolgáltató bármikor jogosult a Szolgáltatások körét módosítani. Szolgáltató jogosult továbbá az Árajánlatot illetve a kezelési tervet is orvosilag indokolt esetben vagy, amennyiben Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, módosítani.
 3. Szolgáltató jogosult a kezelést megtagadni Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint amennyiben fizetési kötelezettségének Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, Megrendelő Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
 4. Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztatni, köteles azonban erről ésszerű időn belül a Megrendelőt tájékoztatni.
 5. Szolgáltató a Megrendelő értesítése nélkül bármikor változtathat a szolgáltatás valamely szakmai szempontú elemén, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más jogszabályi előírás miatt, ill. nem befolyásolja lényegesen a szolgáltatás természetét vagy minőségét.
 6. A megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez - különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz vagy Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz - Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga látta volna el. Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron értékesíti a Megrendelő részére.

III.Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. Megrendelő jogosult az általa megadott adatok alapján Szolgáltatótól tájékoztatást és Árajánlatot kérni a szükséges kezelésről, annak menetéről és várható költségeiről.
 2. Megrendelő az Árajánlat, az Anamnézis lap, a Műtéti tájékoztató és belegyező nyilatkozat, Műtétet követő tájékoztató adatlapok, illetve Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy rajta vagy az általa képviselt kezelt személyen a Szolgáltató fogorvosi beavatkozást hajtson végre.
 1. A kezelések során Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben Megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

IV.Szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

 1. Szolgáltató Megrendelőt a szolgáltatások díjairól a kihelyezett árlista alapján illetve az Árajánlatban tájékoztatja.
 2. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételeiről, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeiről Megrendelőt Szolgáltató szóbeli, egyedi kérésre írásban tájékoztatja, ezek az egyes kezelések során kerülnek számlázásra.
 3. A kezelésre és a szükséges anyagokra vonatkozó Árajánlat 90 napig érvényes, ezt követően Szolgáltató jogosult az abban foglalt díjakat és költségeket módosítani.
Ezen túlmenően Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Árajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is módosulhatnak.
 1. Az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezelést követően a helyszínen fizetendő. A fizetés történhet készpénzben, bankkártyával vagy egészségkártya használatával.
 2. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás stb.), határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

V.Adatvédelem, tájékoztatás:

 1. Szolgáltató Megrendelő által megadott és Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait, illetve az egyéb adatokat az erre irányadó jogszabályok szerint üzleti titokként kezeli. Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak Szolgáltató által a belső (kórtörténeti és ügyfélkapcsolati) nyilvántartásokban történő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy Szolgáltató a Megrendelő gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Általános anamnézis lap az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, és nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról Szolgáltatót írásban tájékoztatni köteles.
 3. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, Megrendelőt érintő egyéb változásokról, Szolgáltató újdonságairól (hírlevél formájában) őt tájékoztassa. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja át.

VI.A szerződés időtartama:

 1. Az Általános anamnézis lap eltérő rendelkezése hiányában jelen szerződés Felek között határozatlan időre jön létre.

VII.Szavatosságvállalás  

 1. Szolgáltató Megrendelőnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a fogtechnikai munkákra, a fogpótlásokra (koronák, hidak, fogsorok, betétek) 3 év, a tömésekre és kisebb restauratív munkákra 1 év garanciát (jótállást) nyújt. Implantátumok esetében a gyártó vállal garanciát, mely csak az implantátumra, mint termékre vonatkozik, a gyártói garancia az ezzel kapcsolatos műtéti költségeket nem fedezi. Szolgáltató az implantátum kilökődése esetén a műtéti munkadíjra 2 év garanciát (jótállást) nyújt. Szolgáltató ismételt implantálás esetén a szükséges műtéti implantátumon kívüli anyagköltségekre (csontpótló, membrán, szegecsek, stb.) vagy a kezelési terv megváltozásával járó egyéb költségekre nem vállal garanciát.
 2. Szolgáltató hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére, valamint a nem az elvárható gondossággal elvégzett kezelésből fakadó hibákra terjed ki.
 3. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási illetve egyéb okból felmerülő helytállási kötelezettsége, illetve Szolgáltató mentesül az alábbi esetekben:
  1. a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.);
  2. olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre;
  3. olyan hibákra, sérülésekre és szájhigiéniai hiányosságokra, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy Megrendelő nem tartotta be Szolgáltató utasításait;
  4. Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz;
  5. Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg;
  6. Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl. gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után);
  7. Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye;
  8. Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer illetve gyógyszer hatása következtében kialakuló panaszok;
  9. Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén;
  10. anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire, cukorbetegségre), egyéb súlyos általános betegség esetén;
  11. a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén;
  12. Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát;
  13. amennyiben a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére;
 1. Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban közölni Szolgáltatóval. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogása alapos, Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 4 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igényének. Ha Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogást nem lehet kivizsgálni, úgy Szolgáltató reklamációt nem fogad el.
 2. Fogtechnikai hiba esetén – a jótállási feltételek teljesülése esetén – a Szolgáltató viseli a kijavítással/kicseréléssel kapcsolatos fogászati és fogtechnikai költséget. A kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató fogorvosi rendelője. Szolgáltató helytállása más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésére nem terjed ki.

VIII.Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, különösen amennyiben ezt jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a nemzetközi partnerek standardjaink változása szükségessé teszik.
 2. Jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 
Kelt: 2022.01.31